Lego 21051 Tokyo 東京 Architecture 系列2020年最新組合, 香港已經正式上市, 售價為 HK$ 529.

Lego Architecture 2020系列

Lego 21051 Tokyo 東京屬 Lego Architecture 2020系列, 是2020年率先推出的組合. LEGO Certified Store HK 香港樂高認證專門店已經正式開售, 同時有完成品展示, 當中包括了 東京鐵塔 ( Tokyo Tower )及 東京晴空塔 ( Tokyo Skytree ) 等等. Lego 21051 共有547 件組件.

 

#Lego #Lego2020 #LegoArchitecture #Architecture2020 #Lego21051 #21051 #Tokyo #TokyoSkyline #TokyoTower #TokyoSkytree #Skyline #Skyline2020 #LCSHK #LCS #LegoCertifiedStore #LegoCertifiedStoreHK #HongKong