Lego 40408 Drag Racer 現時作為 LEGO Certified Store HK Hidden Side 系列購物禮遇禮品送出, 購買滿指定金額便可以免費獲得.

Hidden Side

Lego 40408 Drag Racer 屬 Lego Hidden Side 2020系列組合之一. LEGO Certified Store HK現時推出購物禮遇,由1月24日起至 2月29日, 凡購買任何盒裝組合滿 HK$ 600 便可以免費獲得 Lego 40408 Drag Racer 獵人同幽靈決戰嘅跑車組合.

資料來源: Facebook – LEGO Certified Store HK

#Lego #Lego2020 #HiddenSide #HiddendSide2020 #Lego40408 #DragRacer #AR #LCSHK #LCS #LegoCertifiedStore #LegoCertifiedStoreHK #HongKong #Promotion