LEGO Certified Store HK 香港樂高認證專門店第5間專門店落戶屯門區屯門市廣場, 將會在4月29日正式開張.

樂高認證專門店

LEGO Certified Store HK 香港樂高認證專門店屯門專門店月初已經有消息. 月初官方正式確認地點在屯門市廣場 ( TMT Plaza ), 4月29日正式開幕. 屯門專門店將會是繼沙田專門店後第二間於新界區的專門店.

地址 : 屯門屯順街1號屯門市廣場一期2樓2217舖
Address : Shop 2217, 2 / F, Phase 1, Tuen Mun Town Plaza, 1 Tuen Shun Street, Tuen Mun

歡迎私訊我們磚員, 提供組合價格或店舖資訊. Follow “磚頁” Facebook , Lego 資訊日日有!!  

#LCSHK #LCS #LegoCertifiedStore #LegoCertifiedStoreHK #HongKong #TuenMun #樂高認證專門店 #香港樂高認證專門店 #屯門市廣場 #屯門樂高專門店 #屯門